Jesteś tutaj

Wersja wpisu Strona główna z dnia 03.06.2014

Fundacja Panoptykon jest organizacją pozarządową, której celem jest działanie na rzecz wolności i ochrony praw człowieka w społeczeństwie nadzorowanym. Fundacja diagnozuje zagrożenia związane z praktykami nadzoru, interweniuje w przypadkach nadużyć, wypracowuje alternatywne rozwiązania systemowe, pobudza do krytycznej refleksji i działania na rzecz zmiany.

Fundacja Panoptykon powstała w kwietniu 2009 r. z inicjatywy grupy społecznie zaangażowanych prawników. Była to spontaniczna odpowiedź na poczucie, że choć żyjemy społeczeństwie coraz bardziej nadzorowanym, brakuje nie tylko konkretnych gwarancji chroniących nas przed utratą wolności, ale nawet merytorycznej debaty publicznej na ten temat. Fundacja miała wypełnić tę lukę.

Zgodnie ze statutem celami Fundacji są:

1) działanie na rzecz ochrony praw człowieka w społeczeństwie nadzorowanym;
2) inicjowanie oraz podnoszenie poziomu debaty publicznej na temat mechanizmów i technologii umożliwiających  nadzorowanie społeczeństwa oraz wykorzystywanie informacji o jednostkach;
3) podejmowanie inicjatyw badawczych dotyczących rozwoju społeczeństwa nadzorowanego oraz analizy społecznych konsekwencji tego procesu;
4) podejmowanie działań edukacyjno-oświatowych służących zwiększeniu znajomości praw przysługujących jednostkom oraz społecznej świadomości zagrożeń związanych z rozwojem społeczeństwa nadzorowanego.

Zgodnie ze statutem Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) przygotowywanie opracowań, ekspertyz i analiz z zakresu problematyki ochrony praw człowieka w społeczeństwie nadzorowanym;
2) monitorowanie prawa, zmian legislacyjnych oraz funkcjonowania prawa;
3) przygotowywanie projektów zmian w prawie i podejmowanie starań na ich rzecz wprowadzenia;
4) świadczenie pomocy prawnej;
5) inicjowanie postępowań i reprezentowanie jednostek przed krajowymi i międzynarodowymi organami sądowymi, administracyjnymi i społecznymi w zakresie przewidzianym stosownymi regulacjami prawnymi;
6) wstępowanie do postępowań toczących się przed krajowymi i międzynarodowymi organami sądowymi, administracyjnymi i społecznymi w charakterze przedstawiciela społecznego;
7) współpracę z osobami fizycznymi, prawnymi i innymi podmiotami, w tym m.in.
z organizacjami, mediami, instytucjami publicznymi;
8) organizowanie i realizację szkoleń, konferencji oraz programów edukacyjnych;
9) organizowanie i finansowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów, jak również innych form działalności edukacyjno-oświatowej, w tym skierowanych do studentów;
10) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym opracowywanie oraz publikowanie materiałów edukacyjnych;
11) gromadzenie i udostępnianie materiałów dotyczących rozwoju społeczeństwa nadzorowanego;
12) zlecanie, finansowanie i prowadzenie badań społecznych;
13) prowadzenie działalności artystycznej i happeningowej;
14) inicjowanie i prowadzenie debaty publicznej dotyczącej funkcjonowania społeczeństwa nadzorowanego;
15) finansowanie działalności statutowej.

Lista wersji dokumentu

Data publikacji: 14.04.2021, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja strony
Tytuł wersji dokumentu: Strona główna
Data przygotowania dokumentu:
07.10.2013
Dokument podpisany przez:
Wojciech Klicki
Data publikacji: 05.02.2015, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja strony
Tytuł wersji dokumentu: Strona główna
Data przygotowania dokumentu:
07.10.2013
Dokument podpisany przez:
Wojciech Klicki
Data publikacji: 03.06.2014, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja strony
Tytuł wersji dokumentu: Strona główna
Data przygotowania dokumentu:
07.10.2013
Dokument podpisany przez:
Wojciech Klicki
Data publikacji: 07.10.2013, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja strony
Tytuł wersji dokumentu: Strona główna
Data przygotowania dokumentu:
07.10.2013
Dokument podpisany przez:
Wojciech Klicki
Data publikacji: 07.10.2013, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja strony
Tytuł wersji dokumentu: Strona główna
Data przygotowania dokumentu:
07.10.2013
Dokument podpisany przez:
Wojciech Klicki
Data publikacji: 18.09.2013, powód wprowadzenia zmian: Utworzenie strony
Tytuł wersji dokumentu: Strona główna
Data przygotowania dokumentu:
18.09.2013
Dokument podpisany przez:
Administrator Systemu