Jesteś tutaj

Wersja wpisu Majątek i dochody z dnia 29.06.2021

Zgodnie ze statutem majątek Fundacji Panoptykon stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 (dwa tysiące) złotych, w ramach którego kwota 1000 (jeden tysiąc) złotych wyodrębnione jest na prowadzenia działności gospodarczej, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji, subwencji i grantów pochodzących z funduszy krajowych, Unii Europejskiej i zagranicznych,
 3. zbiórek i imprez publicznych,
 4. praw majątkowych i niemajątkowych Fundacji,
 5. odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 6. odsetek bankowych i innych dochodów kapitałowych,
 7.  prowadzenia działalności gospodarczej.

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. W wypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku.

Majątek i dochody Fundacji nie mogą być:

 1. wykorzystane do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do jej fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi wyżej wymienieni pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
 2. przekazywane na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywane na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów Fundacji;
 4. wykorzystywane do zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 Spis darowizn od osób prawnych w 2017 r., 2018r., 2019 r., 2020 r.

Lista wersji dokumentu

Data publikacji: 12.07.2022, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja danych
Tytuł wersji dokumentu: Majątek i dochody
Data przygotowania dokumentu:
08.10.2013
Dokument podpisany przez:
Anna Walkowiak
Data publikacji: 12.07.2022, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja danych
Tytuł wersji dokumentu: Majątek i dochody
Data przygotowania dokumentu:
08.10.2013
Dokument podpisany przez:
Anna Walkowiak
Data publikacji: 29.06.2021, powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja danych
Tytuł wersji dokumentu: Majątek i dochody
Data przygotowania dokumentu:
08.10.2013
Dokument podpisany przez:
Anna Walkowiak
Data publikacji: 14.04.2021, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja strony
Tytuł wersji dokumentu: Majątek i dochody
Data przygotowania dokumentu:
08.10.2013
Dokument podpisany przez:
Anna Walkowiak
Data publikacji: 28.11.2018, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja danych
Tytuł wersji dokumentu: Majątek i dochody
Data przygotowania dokumentu:
08.10.2013
Dokument podpisany przez:
Anna Walkowiak
Data publikacji: 21.11.2018, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja informacji
Tytuł wersji dokumentu: Majątek i dochody
Data przygotowania dokumentu:
08.10.2013
Dokument podpisany przez:
Anna Walkowiak
Data publikacji: 22.09.2015, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja strony
Tytuł wersji dokumentu: Majątek i dochody
Data przygotowania dokumentu:
08.10.2013
Dokument podpisany przez:
Anna Walkowiak
Data publikacji: 08.10.2013, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja strony
Tytuł wersji dokumentu: Majątek i dochody
Data przygotowania dokumentu:
08.10.2013
Dokument podpisany przez:
Anna Walkowiak
Data publikacji: 08.10.2013, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja strony
Tytuł wersji dokumentu: Majątek i dochody
Data przygotowania dokumentu:
08.10.2013
Dokument podpisany przez:
Anna Walkowiak
Data publikacji: 08.10.2013, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja strony
Tytuł wersji dokumentu: Majątek i dochody
Data przygotowania dokumentu:
08.10.2013
Dokument podpisany przez:
Anna Walkowiak
Data publikacji: 08.10.2013, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja strony
Tytuł wersji dokumentu: Majątek i dochody
Data przygotowania dokumentu:
08.10.2013
Dokument podpisany przez:
Anna Walkowiak
Data publikacji: 18.09.2013, powód wprowadzenia zmian: Utworzenie strony
Tytuł wersji dokumentu: Majątek
Data przygotowania dokumentu:
18.09.2013
Dokument podpisany przez:
Administrator Systemu