Jesteś tutaj

Struktura organizacyjna

Karty podstawowe

Strukturę organizacyjną Fundacji Panoptykon określa statut Fundacji. Zgodnie z jego § 12 władzami Fundacji są:

a) Rada Fundacji,

b) Zarząd Fundacji.

Ponadto w Fundacji może działać Rada Programowa.

 

Rada Fundacji

Zgodnie ze statutem Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. Do jej zadań należy:
a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
b) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;
c) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium;
d) (uchylony);
e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
f) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji;
g) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

W celu wykonywania swych zadań jest Rada jest uprawniona do:
a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
b) dokonywania kontroli finansowej Fundacji.

Szczegółowe informacje na temat sposobu funkcjonowania Rady znajdują się w statucie Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

Zgodnie ze statutem Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów, a w szczególności:
a) organizowanie bieżącej działalności Fundacji,
b) uchwalanie planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
c) pozyskiwanie środków na działalność Fundacji,
d) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 pkt d,
g) decydowanie o członkostwie Fundacji w innych organizacjach,
h) składanie wniosku do Rady o zmianę statutu Fundacji, połączenie z inną fundacją bądź likwidację Fundacji.

Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Szczegółowe informacje na temat zasad działania Zarządu znajdują się w statucie Fundacji.

 

Rada Programowa

Zgodnie ze statutem Fundacji Zarząd może powołać w drodze uchwały Radę Programową Fundacji. Zarząd posiada prawo powoływania i odwoływania członków Rady Programowej. Członkami Rady Programowej mogą być osoby, których wiedza i autorytet są istotne ze względu na działalność Fundacji. Rada Programowa, w przypadku jej powołania, jest organem opiniodawczo-doradczym Fundacji. Uprawnienia opiniodawczo-doradcze przysługują również każdemu członkowi Rady Programowej indywidualnie. Członkowie Rady Fundacji mogą być jednocześnie członkami Rady Programowej.

Lista wersji dokumentu

Data publikacji: 14.04.2021, powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja informacji
Tytuł wersji dokumentu: Struktura organizacyjna
Data przygotowania dokumentu:
07.10.2013
Dokument podpisany przez:
Wojciech Klicki
Data publikacji: 26.11.2013, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja strony
Tytuł wersji dokumentu: Struktura organizacyjna
Data przygotowania dokumentu:
07.10.2013
Dokument podpisany przez:
Wojciech Klicki
Data publikacji: 07.10.2013, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja strony
Tytuł wersji dokumentu: Struktura organizacyjna
Data przygotowania dokumentu:
07.10.2013
Dokument podpisany przez:
Wojciech Klicki
Data publikacji: 07.10.2013, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja strony
Tytuł wersji dokumentu: Struktura organizacyjna
Data przygotowania dokumentu:
07.10.2013
Dokument podpisany przez:
Wojciech Klicki
Data publikacji: 18.09.2013, powód wprowadzenia zmian: Utworzenie strony
Tytuł wersji dokumentu: Struktura organizacyjna
Data przygotowania dokumentu:
18.09.2013
Dokument podpisany przez:
Administrator Systemu